Algemene voorwaarden van Anorel NV

1. Offertes en bestellingen. Onze offertes zijn vrijblijvend wat prijs, hoeveelheid, leveringstermijn en leveringsmogelijkheid betreft en slechts voor Anorel NV bindend wanneer ze schriftelijk zijn bevestigd.

2. Leveringstermijnen. De leveringstermijnen zijn niet bindend. Overmacht schorst de leveringstermijnen zonder dat de koper recht heeft op ontbinding en/of schadevergoeding. Zijn in ieder geval overmacht : onderbreking van bevoorrading, staking, lock-out, brand. Deze opsomming is niet beperkend. Laattijdige levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding in geval van opzet. Bij gebreke van uitdrukkelijke levertermijn wordt deze bepaald op 4 maanden.

3. Verzending. De keuze van aard en weg van verzending blijft ons voorbehouden. Meerkosten door bijzondere wensen van de koper aangaande verzending zijn ten laste van de koper. De goederen worden, indien franco, geleverd op de voor ons meeste geschikte plaats. Specifieke eisen van de koper (o.a. moeilijk toegankelijke lokalen, verdieping) brengen een meerkost mee voor de koper.

4. Facturatie. De prijzen worden opgegeven taksen niet inbegrepen. Deze moeten aan de overeengekomen prijs toegevoegd worden. Het gewicht dat als basis dient voor de berekening bij facturatie wordt vastgelegd op de plaats van verzending in ons bedrijf. Voor facturatie van bedragen onder 50EUR rekenen wij 5EUR administratiekosten aan.

5. Klachten. Klachten zijn alleen geldig als zij binnen de 4 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en aangetekend zijn uitgebracht en de goederen geen manipulatie hebben ondergaan. Postdatum geldt. Wij behouden ons het recht voor de geleverde goederen te vervangen, waardoor alle aanspraken op vergoeding van de koper komen te vervallen. Nooit kan onze aansprakelijkheid de gefactureerde waarde overtreffen. Teruggave en/of terugzending kan slechts mits onze schriftelijke toestemming en houdt geen bekentenis onzentwege in. Teruggave en/of terugzending moeten in originele ongeopende verpakking, vrij van vracht en kosten bij ons toekomen. Voor verborgen gebreken staan wij enkel in als wij daar kennis van hadden. Die kennis wordt niet vermoed, de klant moet ze bewijzen. Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot het bewijs van het tegendeel (te leveren door de klant of Anorel) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en het gevolg te zijn van een verkeerde manier van gebruik of een foute manipulatie door de klant. In geval van schade aan teelten moet men in acht nemen dat wij, aangezien de behandeling buiten ons toezicht geschied, geen verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen voor schade aan teelten aangericht tengevolge van toepassingen, behandelingen of het bewaren van de geleverde producten. Aangezien onze producten verpakt zijn overeenkomstig de desbetreffende wetten en verplichtingen kunnen wij geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen overkomen aan personen, dieren en planten. De klant verklaart van ons alle gebruiksaanwijzingen te hebben ontvangen aangaande de gekochte goederen en gewezen te zijn op de mogelijkheden en de beperkingen van de producten en de schadelijke gevolgen bij foutief gebruik.

6.Betaling. De betaling geschiedt contant op onze maatschappelijke zetel behoudens andersluidende voorwaarden. Vanaf vervaldag brengt de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 15% per jaar. In geval van niet tijdige betaling wordt de factuurprijs verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 15%, met een minimum van
50EUR. Bij overschrijding van de betalingstermijn kunnen wij nieuwe contracten en/of nog uit te voeren contracten weigeren. Wij behouden ons het recht voor betalingen van de oudste factuurposten met inbegrip van de in verband ontstane intresten en kosten te bestemmen en wel in volgorde kosten, intrest, hoofdsom. In geval van niet betaling, en in geval wij verplicht worden gerechtelijke stappen te ondernemen zijn alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

7.Verpakking. De aangerekende verpakkingen worden teruggenomen tegen de factuurprijs indien ze ons franco en binnen de 3 maanden na factuurdatum worden teruggestuurd in originele staat. Schade aan verpakkingen zullen verrekend worden aan de door ons betaalde herstellingskosten.

8.Handelsmerken. Onze handelsmerken mogen door derden alleen gebruikt worden mits schriftelijke toestemming onzentwege.

9.De verkoper kan enkel gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn woonplaats.

10.Producten uit de gifklassen. De koper erkent kennis te hebben genomen van de gevaren verbonden aan deze producten. Met het aftekenen van de leveringsbon verklaart hij kennis te hebben genomen van de producten die onder de gifbon wetgeving vallen. De leveringsbon doet dienst als gifbon en doet geen afbreuk aan de inhoud van de gifbon. Door het handtekenen van de leveringsbon verklaart de koper alle meldingen die op de wettelijke gifbon voorkomen te erkennen en te kennen en zal bijgevolg bij eventuele schade en/of ongelukken de verkoper niet verantwoordelijk kunnen stellen.

11.Stockage. De goederen verblijven steeds op risico van de eigenaar van de goederen in magazijn/kaai. Gelieve ze derhalve tegen alle risico’s te verzekeren met afstand van verhaal ten voordele van “Anorel NV”.

12.Eigendomsrecht. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.


SHARE THIS CONTENT IF YOU LIKE IT